HelathPlan.eu

Dospělý evropan vzdělání projekt zaměřený na využití nositelných a zdravotních technologií pro prevenci a terapii.

Registrací v aplikaci „HealthPlan.eu“ na adrese https://www.healthplan.eu (dále jen „Aplikace“) uděluji výslovný souhlas společnosti MagicWare, s.r.o., IČO 62576836, se sídlem Krohova 2212, 160 00 Praha 6, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložce č. 86585 (dále jen MagicWare nebo též „Správce“), která Aplikaci provozuje, ke zpracování mých osobních údajů, včetně výslovného informovaného a dobrovolného souhlasu se zpracováním zvláštní kategorie osobních údajů, týkající se mého zdravotního stavu (zejména fyziologické údaje, anamnézy, údaje o subjektivním psychickém a fyzickém stavu, údaje o medikaci atd.; dále jen „Osobní údaje“) a údajů o poloze zařízení při provozování systému v mobilních zařízeních.

Jsem si vědom/a skutečnosti, že pokud v Aplikaci povolím integraci údajů z jiných aplikací (např. kaloricketabulky.cz, Google fit, Apple health, Garmin Connect atd.) zadáním přihlašovacích údajů do těchto aplikací, uděluji tak MagicWare souhlas ke zpracování i těchto integrovaných osobních údajů. Účelem zpracování Osobních údajů je vytvoření profilu v Aplikaci a její řádné fungování, tj. porovnání mých pohybových aktivit a stravovacích zvyklostí. Beru na vědomí, že Osobní údaje budou předány a dále zpracovávány společností MAGICWARE, společnost s ručením omezeným., IČO 62576836 a dalším subjektům, které pro MagicWare zajišťují správu, údržbu a zpracování dat (například Nutriční specialisté), a to na základě Smlouvy o zpracování osobních údajů.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání mé registrace v Aplikaci (tj. po dobu trvání existence mého profilu v Aplikaci). Jsem oprávněn/a svůj souhlas kdykoli odvolat, a to zrušením svého profilu v Aplikaci, přímo v jejím nastavení. Odvolání souhlasu se nijak nedotýká zákonnosti zpracování Osobních údajů na základě tohoto souhlasu před jeho odvoláním.

Jsem srozuměn/a s tím, že mohu požádat MagicWare o informace týkající se Osobních údajů, o jejich rozsahu, způsobu zpracování a archivace a požádat o přístup k nim. Dále jsem oprávněna požádat o opravu a/nebo doplnění Osobních údajů, jejich přenos k jinému správci, výmaz a/nebo omezení jejich zpracování. V případě, že budu mít pochybnosti o tom, že jsou Osobní údaje zpracovávány v souladu s právními předpisy, jsem oprávněn/a se obrátit na MagicWare a požádat o vysvětlení, o zjednání nápravy, vznášet námitky nebo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Veškerá práva jsem oprávněn/a uplatňovat na e-mailové adrese: info@healthplan.eu, a/nebo osobně či písemně na adrese sídla MagicWare.

Tento souhlas uděluji svobodně a dobrovolně. Jsem si vědom/a, že poskytnutí Osobních údajů je nezbytné pro registraci v Aplikaci a její užívání a bez poskytnutí Osobních údajů nelze registraci provést a Aplikaci užívat. Jsem si též vědom, že pokud tento souhlas odvolám, nebude Správce moci dále zpracovávat mé Osobní údaje a nebudu tak moci Aplikaci dále využívat